Referenties / Ervaring :

  • Meerdere malen een HR afdeling met een grote (1/2 jaar) tot zeer grote achterstand (1 jaar) opnieuw opgebouwd tot een goedlopende en professionele afdeling.
  • Opzetten van een ziekteverzuimbeleid. Ziekteverzuim meerdere malen met enkele procenten op jaarbasis teruggebracht.
  • Reductie van het personeelsbestand met 13 % en een kostenbesparing van +/- € 1.000.000,00.
  • Aanscherping personeelsbeleid.
  • Reorganisaties en fusies
  • Organisatiewijziging en verandermanagement.
  • Het oplossen van arbeidsrechterlijke zaken.
  • Strategische Personeelsplanning voor de komende 5 jaar.
  • In verband met een hoog verlooppercentage onderzoeken, rapporteren en het maken van een verbetervoorstel betreffende de marktconformiteit van de arbeidsvoorwaarden. Na het afronden en uitrollen van het project is het verlooppercentage verlaagd van 10 % naar 6 %.

 

Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten BV (VGW OD BV)

Onze organisatie is gespecialiseerd in het managen van samenwerkingsverbanden met gemeenten op het vlak van de gemeentereiniging en aanverwante dienstverlening.

De personele en materiële organisatie bij de verschillende samenwerkingsverbanden is ingericht en toegerust voor het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Het kunnen blijven voldoen aan de wensen van onze klanten vraagt een flexibele organisatie die gemakkelijk moet kunnen inspelen op politiek/bestuurlijke koerswijzigingen. Aanpassen van de organisatie is hierdoor een regelmatig terugkerend fenomeen. Zo ook in 2010.

Om op een adequate wijze vorm te geven aan de gewenste veranderingsprocessen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van externe expertise.

Op HR gebied wordt in 2010 gebruik gemaakt van HR Adviesbureau Molenaar. Uit eerdere (o.a. collegiale) ervaringen is “Molenaar” vooral toegerust om op een efficiënte en daadkrachtige wijze handen en voeten te geven aan organisatiewijzigingen en verandermanagement zonder daarbij de juridische consequenties uit het oog te verliezen. In het bijzonder wordt bij de klus in 2010 ingezoomd op het onderdeel Strategisch Personeelsbeleid bij onze vestiging in Den Haag waar ongeveer 250 medewerkers werkzaam zijn. Bij deze vestiging vindt in de komende jaren een grootschalige wijziging plaats in de wijze van afvalinzameling en vraagt derhalve een daarop aangepaste organisatie.

*) De omzet van VGW Overheidsdiensten BV bedroeg in 2009 ± 55 miljoen Euro. Het aantal medewerkers bedraagt, verdeeld over een drietal hoofdvestigingen en het hoofdkantoor, ongeveer 450 in 2010.

Maarten Vinke, Directeur
vangansewinkel

N.V. Haagse Milieuservices (HMS):

Binnen HMS hebben we HR Adviesbureau Molenaar ingehuurd voor het uitvoeren van een 3-tal projecten, te weten Strategische Personeelsplanning (SPP), Ziekteverzuim en Optimaliseren HR processen. In de korte tijd waarin het bureau de projecten heeft uitgevoerd zijn er goede resultaten bereikt. Er ligt een praktisch actieplan om SPP verder te implementeren, het ziekteverzuim is binnen 4 maanden met 3% gedaald en er ligt een plan van aanpak om het percentage stabiel te houden. Ook de HR processen zijn optimaal ingericht zodat de HR afdeling een professionele dienstverlening kan leveren aan de (interne) klant.

Bureaueigenaar Sabina Molenaar weet snel haar weg te vinden binnen een organisatie en gaat lastige situaties niet uit de weg. Zij pakt zaken praktisch aan en is sterk in juridische zaken. Zij is prettig in omgang en weet leidinggevenden te motiveren om over te gaan op acties en is in staat hen te overtuigen van het belang van HR onderwerpen. Sabina heeft een positieve indruk achter gelaten en wij wensen haar succes met haar volgende opdrachten.

Henriëtte Vrijma – HR Manager

Maarten Vinke, Directeur
hms

VLK Groep te Noordwijk ZH

Onze organisatie VLK Groep (Van Leeuwen Katwijk Groep) bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen, te weten Papier- en Metaalhandel, Sloopwerken en Afvalinzameling- en Recycling. Als familiebedrijf zijn wij reeds 65 jaar aanwezig in de hele keten van recycling van afval- en grondstoffen.

De laatste jaren zijn wij als organisatie explosief gegroeid, een verhuizing naar een nieuw pand en bedrijfsterrein en de overname van een bestaand afvalbedrijf, heeft de nodige gevolgen gehad voor onze bedrijfsvoering, ook op het vlak van de organisatiestructuur en HRM gebied, de gebieden waar adviesbureau Molenaar in gespecialiseerd is.

Adviesbureau Molenaar heeft ons met name bijgestaan op het gebied HRM. Zo is er een ziekteverzuimbeleid ingevoerd, zijn alle personeelsdossiers op orde gebracht, zijn er nieuwe arbeidsovereenkomsten afgesloten met het personeel, is er een opleidingsplan opgesteld, maar is er ook bemiddeld bij arbeidsconflicten en zijn langdurig zieke medewerkers weer aan de slag gegaan of via een reintegratie traject elders aan het werk gezet (ook buiten de organisatie). Dit alles in een tijdsbestek van minder dan 6 maanden!

Onze ervaring hierbij is dat alles op een cordate manier is verlopen waarbij de wettelijke bepalingen niet uit het oog zijn verloren. Bovendien is alles in een zeer kort tijdsbestek opgesteld en ingevoerd, dit ook nog eens tegen een redelijk, van te voren vastgesteld, tarief. Hiermee is onze organisatie op korte termijn klaar gestoomd voor de toekomst. Momenteel maken we nog gebruik van de diensten op afroepbasis. Wederom is de ervaring dat alles op een wettelijk juiste manier, snel, accuraat en duidelijk voor iedereen, wordt afgehandeld.

Door de inzet van Adviesbureau Molenaar de afgelopen periode hebben wij veel geld en tijd kunnen besparen, iets wat in deze economische moeilijke tijden zeer wenselijk is. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat wij met behulp van Adviesbureau Molenaar de juiste beslissingen hebben genomen waardoor wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, waarbij we ook nog eens wettelijk aan alle verplichtingen voldoen!

Walter Batenburg

Directeur
vanleeuwen